• Vraag en antwoord digitale ALV 25 januari 2021

  Op maandag 25 januari 2021 heeft Sportvereniging De Braak via het ZOOM platform een digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) belegd, met als belangrijkste reden de formele benoeming van het bestuur.

  In overeenstemming met de statuten zijn allen hierbij zonder stemming benoemd door het ontbreken van tegenkandidaten.

  Als wettelijke basis voor deze ALV geld de spoedwetgeving digitale ALV zoals vastgelegd in de Corona spoedwet (Zie met name artikel 6 "Algemene vergadering verenigingen"). In deze spoedwet staat o.a. ook dat de leden de mogelijkheid dienen te hebben schriftelijk vragen in te dienen die vervolgens in de vergadering beantwoord dienen te worden. De antwoorden worden vervolgens voor alle leden verplicht gepubliceerd. SV De Braak heeft aan alle voorwaarden in de spoedwet voldaan en publiceerd hierbij de ingestuurde vragen zowel als de gegeven antwoorden.

 • 1. Volgens de statuten wordt de contributie door de ALV vastgesteld. Ik zie dit punt niet terug op de agenda.
 • Dit punt wordt nu niet behandeld omdat de contributie voor dit jaar in de fusiebesprekingen door de stuurgroep is vastgesteld voor het lopende seizoen. Volgende jaar zal dit weer volgens de statuten verlopen.

 • 2. In de statuten staat dat het bestuur een rooster van aftreden moet opstellen. Is dat gebeurd en zo ja, is daarbij rekening gehouden met hetgeen in lid 7 en 8 staat?
 • Ja, dit rooster is opgesteld en zal vanaf het begin van dit seizoen gelden.

 • 3. In de statuten staat dat de ALV jaarlijks een kascommissie kiest. Ik zie dit punt niet terug op de agenda?
 • De oude financiële administratie van zowel Helmondia als Mulo moeten nog formeel afgesloten worden. Beide entiteiten zijn beëindigd en overgegaan in een nieuwe entiteit; SV De Braak. Uiteraard moet er door de kascommissie dechargé worden gegeven aan de penningmeesters. Logischer is het om dit te doen als alles afgerond is. Er zullen leden benaderd worden voor de kascommissie. Belangrijk is wel dat in de kascommissie mensen zitten met financiële kennis. Uitgezonderd dit speciale (Covid-19) jaar zal de totale geldstroom binnen SV De Braak een aanzienlijk niveau bereiken. Essentieel voor de groei als club in kwaliteit en voor een stabiele basis is een goed financieel beleid. Daarom is er sinds dit jaar ook ondersteuning van een registeraccountant; Foederer.

 • 4. Ik begrijp dat er over voetbal-technische zaken niet veel te vertellen valt (omdat er maar weinig gevoetbald is). Over de zaken die spelen/speelde rond de fusie, de ontwikkelingen rond sportcampus De Braak en de wijze waarop met de gevolgen van Corona is omgesprongen lijkt mij een toelichting aan de leden wel op z'n plaats.
 • Met betrekking tot de MFSA wordt er een toelichting gegeven.

 • 5. Helmondia kende een commissie Waarden en Normen, Mulo had een commissie van Beroep. Op welke wijze krijgen deze twee commissies binnen SV De Braak vorm?
 • Op dit moment geeft de N&W commissie advies aan het bestuur. Na de ALV is het bestuur is het hoogste orgaan binnen SV De Braak. Het advies van deze commissie zal ook nog beoordeeld worden door het bestuur alvorens definitief te worden. Een commissie van beroep kan niet een beslissing van het bestuur ongedaan maken en zou alleen maar het functioneren van de N&W commissie in twijfel trekken. Het bestuur zit er niet voor niets, er mag van uitgegaan worden dat beslissingen onderbouwd zijn.

  Aangezien de fusie een feit is zal er niet meer gekeken worden naar de geschiedenis van mensen in bepaalde commissies en/of functies. We moeten als SV De Braak gewoon de juiste mensen op de juiste plek hebben zitten, ongeacht bij welke club ze gevoetbald hebben.