• Nieuwsbrief #5

 • Middels deze nieuwsbrief willen wij alle leden van Helmondia en MULO op de hoogte houden van de stand van zaken van de op handen zijnde fusie tussen MULO en Helmondia en alles wat daar mee samenhangt. Onderstaand nieuwsbrief nr. 5.

 • 1. Fusie
  Tot nu toe stond er boven deze Nieuwsbrief altijd ‘Nieuwsbrief SV DE BRAAK I.O.’. De ‘I.O.’, wat staat voor ‘in oprichting’, is er inmiddels afgevallen. Op 30 juni jl. zijn vertegenwoordigers van Mulo en Helmondia bij de notaris geweest om alle officiële papieren te tekenen. De dag na deze ondertekening, dus 1 juli 2020, wordt gezien als de dag waarop SV De Braak officieel is opgericht.

 • 2. Bestuur SV De Braak
  Tijdens de periode dat alles in het teken stond van de voorgenomen fusie is er een stuurgroep in het leven geroepen om de voor de fusie noodzakelijke activiteiten te coördineren. Ook is in die periode met zowel het toenmalig bestuur van Helmondia als van Mulo besloten dat de stuurgroep na de officiële oprichting ook als interim-bestuur op zou gaan treden. Naast de coördinatie van alle activiteiten kreeg het interim-bestuur de opdracht om leden te zoeken die zich kandidaat willen stellen voor een functie binnen het bestuur van SV De Braak. Binnen het interim-bestuur is eerst onderzocht uit hoeveel leden het nieuwe bestuur zou moeten gaan bestaan. De statuten van de nieuwe vereniging schrijven voor dat het bestuur uit een oneven aantal van tenminste drie en maximaal elf personen moet bestaan. Uiteindelijk heeft het interim-bestuur gekozen voor een toekomstig bestuur van SV De Braak dat uit negen bestuursleden gaat bestaan. De functies binnen het nieuwe bestuur worden dan als volgt verdeeld: voorzitter, penningmeester, secretaris, bestuurslid voetbal technische zaken, bestuurslid junioren, bestuurslid senioren, bestuurslid sponsoring en PR, bestuurslid accommodatie en een bestuurslid ICT en communicatie. Daarnaast werd besloten dat één van de bestuursleden ook de vice-voorzitter van de vereniging zou gaan worden. Toen de samenstelling van de diverse functies binnen het bestuur eenmaal waren vastgesteld, is het interim-bestuur op zoek gegaan naar personen binnen de nieuwe vereniging die geschikt zouden zijn voor één van deze functies. Deze zoektocht heeft inmiddels geleid tot negen namen van leden die bereid zijn om zitting te nemen in het nieuwe bestuur. Dit wil echter niet zeggen dat deze personen ook definitief zitting gaan nemen in het bestuur van SV De Braak. Het laatste woord hierover is immers aan de leden. Immers ook de leden zelf kunnen nog kandidaten voor het nieuwe bestuur aandragen. In de (nieuwe) statuten staat hierover dat bestuursleden kandidaat worden gesteld door het (interim-)bestuur of door tenminste vijftien leden. Kandidaten moeten tenminste twee jaar lid zijn (van Mulo of Helmondia) en moeten dit minimaal twee dagen vóór de Algemene Leden Vergadering schriftelijk bekend maken bij de secretaris van het interim-bestuur. Worden er door de leden geen kandidaten gesteld dan worden er geen verkiezingen gehouden en geldt de door het bestuur voorgestelde kandidaten als gekozen.

  De datum waarop het nieuwe bestuur moet aantreden is door het interim-bestuur vastgesteld op 5 oktober a.s. Op die datum is namelijk de eerste Algemene Leden Vergadering van SV De Braak belegd (noteer deze datum vast in uw agenda!). Het interim-bestuur heeft de volgende personen bereid gevonden om zitting te nemen in het nieuwe bestuur:

  Voorzitter Harm van Stiphout ex-Helmondia
  Secretaris Ed Hulbert ex-Mulo
  Penningmeester Nathalie van Beers extern
  Bestuurslid voetbal technische zaken Marco Schriks* ex-Mulo
  Bestuurslid Junioren Jaap den Haan ex-Mulo
  Bestuurslid Senioren Frank Raaijmakers ex-Mulo
  Bestuurslid Sponsoring en PR Stefan van Os ex-Helmondia
  Bestuurslid Accommodatie Rini van Tilburg ex-Helmondia
  Bestuurslid ICT en Communicatie Henri van de Kerkhof ex-Helmondia

  * Tevens vice-voorzitter en daardoor ook lid van het Dagelijks Bestuur van SV De Braak

  Omdat er de komende tijd nog erg veel op het nieuwe bestuur afkomt (o.a. door de bouw van de Multi Functionele Sport Campus De Braak) is besloten dat het bestuur ondersteund gaat worden door een adviesgroep. Deze groep gaat minimaal bestaan uit Arjen Vos, René Daniëls en Joop Slegers, maar naar alle waarschijnlijkheid worden er nog een paar personen (specialisten) aan deze groep toegevoegd.

 • 3. Verhuizing
  Inmiddels zijn drie prachtig in de clubkleuren geschilderde nood(kleed)lokalen op het terrein van SV De Braak geplaatst. In augustus komen daar nog eens drie lokalen bij. Helaas hebben, direct na plaatsing, vandalen getracht om één van deze noodlokalen open te breken. Om erger te voorkomen heeft het interim-bestuur besloten om de locatie van SV De Braak te gaan voorzien van bewakingscamera’s. Ook wordt er een bewakingsbedrijf ingeschakeld om ’s nachts een extra oogje in het zeil te houden.

 • 4. Senioren
  De Senioren van SV De Braak trappen het seizoen 20/21 officieus af middels het Gezelligheidstoernooi. Dit toernooi was een populaire traditie binnen Mulo en wordt daarom nu voortgezet door SV De Braak. Op Zondag 23 Augustus zullen alle lagere teams van SV De Braak de degens met elkaar kruisen, inclusief het Zaterdag 2 team. Zoals de naam al aangeeft is het doel van dit toernooi gezelligheid, maar ook plezier en sportiviteit staan hoog in het vaandel van de toernooicommissie. Uiteraard wel met het streven om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. Voor teams is het bovendien een ideale voorbereiding op de naderende competitie en het bekertoernooi. Ook de Veteranen zullen het deze dag tegen elkaar opnemen. Iedereen is uiteraard van harte welkom om de prestaties van alle teams te komen aanschouwen en de kantine van SV De Braak te bezoeken.

 • 5. Normen en Waarden commissie en vrijwilligersbeleid
  Er is door de werkgroep Normen en Waarden de afgelopen periode hard gewerkt aan een aanpassing wat betreft het Normen en Waardenbeleid. Dit is verwoord in een aangepast beleidsplan dat inmiddels door het interim-bestuur is geaccordeerd. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuw vrijwilligers beleid. Punten waarover nog afstemming met het (interim-)bestuur moet volgen zijn o.a.:

  • Een besluit om voor alle vrijwilligers die binnen SV De Braak actief zijn/worden, een (gratis) Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te (laten) vragen.
  • De wijze waarop de komende periode binnen de club geïnventariseerd kan worden welke taken/functies er nog met vrijwilligers ingevuld moeten worden. Hierdoor ontstaat er ook een beter inzicht in de hoeveelheid tijd die aan de diverse taken besteed moet worden.
  • Het opzetten van een procedure teneinde, binnen de mogelijkheden van de privacywetgeving, te inventariseren welke potentiële vrijwilligers er binnen de vereniging rondlopen (bijvoorbeeld onder de ouders van de jeugdspelers of binnen de senioren-voetbalteams).

  Een ding is zeker SV De Braak kan nog voldoende hulp gebruiken. De vakantieperiode is een mooie tijd om na te denken wat jij voor SV De Braak zou kunnen betekenen!

 • 6. Contributie vrijwilligers
  In de vorige Nieuwsbrief (nr. 4) heeft een lijstje gestaan met de bedragen van de contributies die SV De Braak gaat heffen voor de diverse doelgroepen binnen de vereniging. De meeste vragen die hierover zijn gekomen betreft de contributie van € 10,00 die de vereniging gaat opleggen aan vrijwilligers. Op het eerste gezicht is dit inderdaad een vreemde zaak. Je stopt je vrije tijd in de vereniging, helpt de (leden van de) vereniging daarmee vooruit en dan moet je daarvoor ook nog € 10,00 betalen! Dit is geen logische gedachtegang! Toch heeft het interim-bestuur besloten ook voor vrijwilligers een (minimale) contributie te gaan heffen. De reden hiervan is uit te leggen, maar het was slimmer geweest als we dat ook gelijktijdig met het bekendmaken van de contributie zouden hebben toegelicht.
  De KNVB verplicht elke vereniging om alle vrijwilligers als lid aan te melden van de KNVB. De contributie die de vereniging hiervoor moet afdragen is € 10,00 per vrijwilliger. Voor dit bedrag krijgen de leden twee collectieve aanvullende verzekeringen: een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering (let op: bij ongevallen/incidenten moet altijd eerst de ‘eigen’ verzekering ingeschakeld worden). Binnen SV De Braak zijn ongeveer 250 á 300 vrijwilligers actief. Dit betekent een kostenpost van € 2.500,00 á € 3.000,00. Omdat deze kosten niet zijn opgenomen in de verenigingsbegroting 2020/2021 heeft het bestuur besloten dat de vrijwilligers deze kosten zelf moeten dragen. Immers, ze krijgen er ook de aanvullende verzekeringen voor terug. Om de vrijwilligers toch te laten blijken dat het bestuur hun inzet enorm waardeert, wordt er jaarlijks een vrijwilligersavond georganiseerd. Daarnaast heeft het interim-bestuur aan de werkgroep vrijwilligersbeleid gevraagd om met voorstellen/ideeën te komen waarmee de inzet van de vrijwilligers aanvullend kan worden vergoed.
  Voetballende leden van SV De Braak die ook als vrijwilliger actief zijn hoeven deze € 10,00 niet te betalen, want in de contributie die zij als voetballend lid betalen zit deze KNVB-contributie al opgenomen.

 • 7. Website
  Het on-line zetten van de nieuwe SV De Braak website laat nog even op zich wachten. Voor deze site gaan we gebruik maken van een service van de KNVB / Sportlink waardoor steeds de actuele gegevens van onze teams beschikbaar zijn. Helaas gaat het inrichten pas nadat Sportlink de conversie van de SC Helmondia en Mulo gegevens afgerond heeft.

 • 8. Begrip
  Inmiddels is de vakantieperiode aangebroken. Toch is er ook in deze periode op de accommodatie van SV De Braak nog volop activiteiten waarneembaar. Immers, begin augustus pakken de selectie-elftallen de draad al weer op. Vanaf dat moment wordt er geen gebruik meer gemaakt van de oude accommodatie van Mulo. Alles wordt dan georganiseerd vanaf de (tijdelijk) nieuwe accommodatie van SV De Braak (de oude Helmondia-accommodatie). Dus moeten op dat moment de kleedkamers, de kantine, de bestuurskamer, de materiaalhokken, het jeugdhonk, enz. klaar zijn, alle materialen geselecteerd en overzichtelijk opgeslagen zijn, alle voorraden aangevuld zijn en alle planningen van trainingsvelden en –tijden rond zijn. Dit is een enorm karwei. De kans is daarom groot dat nog niet alles tot in de puntjes geregeld is. Het interim-bestuur vraagt daarom begrip van haar leden als in aanvang nog niet alles loopt zoals het zou moeten.