• De vierde Algemene Leden Vergadering van SV De Braak wordt gehouden op maandag 20 november. Aanvang 20:00 uur. De kantine is die avond alleen toeganklijk voor leden.

  Op 1 november zijn alle leden per email uitgenodigd. Wel lid en geen mail ontvangen? Check dan of je juiste mailadres in onze administratie is opgenomen. Gebruik evt. het contactformulier op deze website.

  De agenda is alsvolgt:

  1. Opening.
  2. Ingekomen stukken.
  3. Goedkeuren notulen vorige vergadering.
   Deze kunnen worden ingezien via de link in uw uitnodiging.
  4. Jaarverslag secretaris.
  5. Jaarverslag penningmeester.
  6. Verslag kascommissie.
  7. Stand van zaken MFSA.
  8. Begroting seizoen 2023/2024 en begroting MFSA.
  9. Bestuursverkiezing.
   De volgende leden zijn periodiek aftredend en herkiesbaar:
   - Harm van Stiphout, Voorzitter.
   - Rini van Tilburg, Kantine en facilitair
   Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de secretaris van het bestuur, secretaris@svdebraak.nl. Een kandidaat-bestuurslid dient minimaal 2 jaar lid geweest zijn van SV de Braak. De kandidaat dient door ten minste 15 leden te worden voorgedragen.
  10. Verkiezing kascommissie.
  11. Rondvraag.